منظــور از کلمــه متعــارف در مــتن مــاده ۱۴۷ قــانون مالیاتهای مـستقیم بـه معنـی متعـارف بـودن اسـناد و مدارک هزینههاست یا مبالغ هزینه ها؟

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ، ابلاغی طی بخشنامه ۹/ ۹/ ۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی
۲۱ بهمن ۱۳۹۸
در بند «ع» از تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آمده است:
۲۳ بهمن ۱۳۹۸

واژه متعارف مندرج در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط بـا میـزان و محتـوای اسـناد و مدارک مربوط به هزینههای قابل قبول میباشد ولی به هرحال در انجام حـسابرسی، متعـارف بـودن هزینه ها ( تناسب خدمات دریافتی با مبالغ پرداختی) باید مدنظر قرار گیرد.

مشاوره مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع