آیا پیش فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود ؟
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
مهمترین نکات پلمپ و اخذ دفاتر قانونی
۱۳ اسفند ۱۳۹۷

طبق اصول پذیرفته شده حسابداری هرساله طبق آخرین حکم کارگزینی کارکنان سالی یک حکم بعنوان ذخیره سنوات خدمت کارکنان درحسابها ذخیره می شود . کارکنان پس از اتمام خدمت یاتسویه حساب باشرکت می توانند آن راازشرکت مطالبه نمایند .

ثبتذخیرهپایان_خدمت کارکنان

طبق اصول پذیرفته شده حسابداری پایان خدمت کارکنان هرساله طبق آخرین حکم کارگزینی کارکنان سالی یک حکم بعنوان ذخیره سنوات خدمت کارکنان درحسابها ذخیره می شود . کارکنان پس از اتمام خدمت یاتسویه حساب باشرکت می توانند آن راازشرکت مطالبه نمایند .

نحوه ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

حقوق و مزایای یک کارمند۴.۵۰۰.۰۰۰ریال تاریخ استخدام ۸۸/۰۵/۰۱تاریخ محاسبه ذخیره مزایا ۸۸/۱۲/۲۹

۳.۰۰۰.۰۰۰=۱۲/۸*۴.۵۰۰.۰۰۰

نحوه ثبت در دفاتر شرکت :

۸۸/۱۲/۲۹ هزینه حقوق ودستمزد ومزایای کارکنان
هزینه سنوات خدمت کارکنان
۳.۰۰۰.۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳.۰۰۰.۰۰۰۰
ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان

درسال مالی بعدیعنی سال ۸۹ حقوق و مزایای همین کارمند طبق حکم کارگزینی بالغ بر ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال جهت احتساب ذخیره مزایای خدمت کارکنان می باشد.

۳.۳۳۳.۳۳۳=۱۲/۸*۵.۰۰۰.۰۰۰

۵.۰۰۰.۰۰۰=۱۲/۱۲*۵.۰۰۰.۰۰۰

۸.۳۳۳.۳۳۳=۵.۰۰۰.۰۰۰+۳.۳۳۳.۳۳۳

۵.۳۳۳.۳۳۳=۳.۰۰۰.۰۰۰-۸.۳۳۳.۳۳۳

ذخیره تامین شده در سال ۸۹=ذخیره سال ۸۸-کل سنوات خدمت

۸۹/۱۲/۲۹ هزینه حقوق ودستمزد ومزایای کارکنان

     هزینه سنوات خدمت کارکنان

۵.۳۳۳.۳۳۳

   ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

۵.۳۳۳.۳۳۳

ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع