تدابیر پیشنهادی این سازمان برای حمایت از کسب‌و‌کارهای کرونازده را اعلام کرد
7 می 2020
معافیت های مالیاتی موسسات خیریه خصوصی در قانون بودجه ۱۳۹۹ در اریا حساب اترینا
7 می 2020

«هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۱ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند.

در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به انشای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی به صادر کنندگان در سال ۱۳۹۸، موارد ذیل مدنظر قرار گیرد.

مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده میباشد.»

بر این اساس سازمان مالیاتی نامه شماره ۹۹/۲۴۳۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸، را جهت اجرا ابلاغ کرده است:

  • به منظور اجرای دقیق حکم جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، ابزار استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مؤدیان مالیاتی ایجاد شده است که پس از ورود به سامانه به آدرس ittms.tax.gov.ir وارد بخش سامانه « بهره برداری از اطلاعات شده سپس از طریق زیر منوی درگاه سایر منابع اطلاعاتی، گزینه استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات انتخاب گردد. در این قسمت کاربر امکان دسترسی به اطلاعات صادر کنندگان بر اساس شناسه ملی با کد ملی را خواهد داشت.

ماموران مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ می بایست بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مزبور اقدام قانونی را به عمل آورند.

صادرکنندگانی که صادرات آنها در سال ۱۳۹۸ به صورت توأم کالاها و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام و همچنین صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی بوده، با توجه به اینکه درآمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شروط جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مستثنی شده و رسیدگی به دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ پرونده مالیات بر ارزش افزوده اینگونه مودیان، مستلزم تفکیک در آمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از سایر درآمدهای صادراتی آنان و اعلام نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران است، می باشد. لذا به منظور اجرای صحیح قانون، به هنگام رسیدگی ماموران مالیاتی می بایست کل صادرات کالا و خدمات اعم از کالاهای غیر نفتی و مواد خام و صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی را به تفکیک در گزارش رسیدگی درج نموده و در صورت عدم رفع تعهد ارزی صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات مشمول رفع تعهد ارزی از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

تذکر: نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران است، متعاقبا اعلام خواهد شد. ضمنا در صورت درخواست کتبی مودیان موضوع این بند، مبنی بر عدم رسیدگی به دوره های مالیاتی پرونده مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۶۸، ادارات امور مالیاتی می بایست با تعیین تکلیف نهایی موضوع و ابلاغ آن، از رسیدگی به دوره های مالیاتی مزبور خودداری نمایند.

۳- با توجه به استثنای مندرج در جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، صادر کنندگانی که صادرات آنها در سال ۱۳۹۸ صرفأ خدمات فنی مهندسی و بخش کشاورزی باشد، مشمول رفع تعهد ارزی در سال مذکور نبوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی برابر مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و حسب مورد قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

۴- در مورد آن دسته از مؤدیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سال ۱۳۹۸ توأمان صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و فروش داخلی بوده و حسب بررسی اطلاعات موجود در سامانه موضوع بند (۱) این دستورالعمل، نسبت به رفع تعهد ارزی بابت صادرات سال ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به فروش داخلی بلامانع می باشد. در صورت عدم رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۸، کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال مذکور نخواهد بود.

ادارات امور مالیاتی می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی نموده اند، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سامانه مربوط، در صورت درخواست استرداد از سوی مؤدی طبق مقررات از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

تذکر: تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی و اجرای بند (۷) مصوبه شماره ۰/۸۷۳۹ ۵۵۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ که در بند (۵) قسمت «ب» دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸۵۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ نیز مورد تأکید قرار گرفته، صرفا محدود به ۱۳۹۷ می باشد.

۷- از آنجایی که حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۹۹/۲۴۳۵۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ صادرکنندگان جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی (نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده) تا پایان تیر ماه ۱۳۸۹ مهلت خواهند داشت نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۱۳۹۸ خود اقدام نمایند.

بنابراین در مواردی که میزان رفع تعهد ارزی صادر کنندگان بابت صادرات سال ۱۳۹۸ با رعایت مقررات این دستورالعمل کمتر از صد در صد ( ۱۰۰ ) می باشد، ماموران مالیاتی می بایست ضمن رسیدگی به دوره های مالیات بر ارزش افزوده سال مورد بحث از ثبت گزارش مزبور با اعلام نهایی میزان رفع تعهد ارزی در پایان مهلت تعیین شده (پایان تیر ماه ۱۳۹۶) خودداری نمایند. بدیهی است در صورت درخواست کتبی مودیان، ادارات امور مالیاتی می بایست طبق بند (۶) این دستورالعمل اقدام نمایند.

۸- ادارات کل امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر دوره مالیاتی، اطلاعات مربوط به آن دسته از صادرکنندگانی که از ابتدای سال جاری رسیدگی و در اجرای جزء (۱) بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به آنان صورت پذیرفته است را مطابق فرم پیوست شماره (۱) در قالب فرم اکسل جهت اعلام به بانک مرکزی به دفتر حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند.

۹- در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ که در اجرای جزء(۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نمی باشد، موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده وجزه هزینه های قابل قبول مالیاتهای مستقیم نیز محسوب نخواهد شد.

۱۰- در صورت عدم رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در سال ۱۳۹۸ در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی، درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور به استنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو مأخذ مشمول مالیات عملکرد سال مذکور محسوب و هزینه های مربوط به درآمد مزبور با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن، از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع