منظــور از کلمــه متعــارف در مــتن مــاده ۱۴۷ قــانون مالیاتهای مـستقیم بـه معنـی متعـارف بـودن اسـناد و مدارک هزینههاست یا مبالغ هزینه ها؟
۲۱ بهمن ۱۳۹۸
در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم متن ذیل جایگزین ماده ۸۱ فعلی می شود
۲۳ بهمن ۱۳۹۸

در بند «ع» از تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آمده است : عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.

🔘 بند «ع» از تبصره ۶ لایحه بودجه : تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم پس از تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۹ ، به شرح زیر تغییر خواهد یافت :

🔹 سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

🔹 فلذا با توجه به معافیت مالیاتی ماده ۸۴ برای سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، صاحبان مشاغلی که فروش کالا و خدمات سالانه آنها تا ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد مشمول مقررات این تبصره [ البته با توجه به شرایط مندرج در دستورالعمل صادره ] خواهند بود .

مشاوره مالیاتی حرفه ای

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع