نحوه ذخیره مزایای پایان خدمت

۱۳ اسفند ۱۳۹۷

ثبت ذخیره پایان خدمت کارکنان

طبق اصول پذیرفته شده حسابداری هرساله طبق آخرین حکم کارگزینی کارکنان سالی یک حکم بعنوان ذخیره سنوات خدمت کارکنان درحسابها ذخیره می شود . کارکنان پس از اتمام خدمت یاتسویه حساب باشرکت می توانند آن راازشرکت مطالبه نمایند .
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع