تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل حرفه پزشکی

۱۳ خرداد ۱۳۹۸
مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل حرفه پزشکی

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل حرفه پزشکی و اطبا توضیحات جامع و کامل

در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و برابر دستورالعمل مورخ ۸/ ۳/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور ، برخی از صاحبان مشاغلی که در […]
نرم افزار آنلاین