روش های رسیدگی به اختلافات مالیاتی
۷ اسفند ۱۳۹۷

با توجه به اینکه اثرات حقوقی تحریر دفاتر به تاریخ ما بعد ار پایان عملیات پلمپ دفاتر تجاری بر میگردد لذا امکان پلمب به تاریخ های گذشته میسر نمی باشد

ایین نامه ماده ۹۵ قانون های مستقیم در خصوص نحوه تحریر دفاتر و چگونگی حفظ و نگهداری انها و تکالیف مربوطه پیش بینی گردیده لذا توصیه میشود مراتب ان به دقت مطالعه شود

هر شخصیت حقیقی و حقوقی امکان پلمپ دفاتر تجاری به دفعات را در هر سال مالی با رعایت ایین نامه ماده ۹۵ق.م.م

دارد با این توضیح که تعداد جلد پلمب شده به سازمان امور مالیاتی اطلاع داده شده و مراتب ان روی برچسب الصاقی دفاتر ممنعکس میگردد و تاریخ تحریر تراکنش های مالی اشخاص میبایست با تاریخ پلمب دفاتر مذکور همخوانی داشته باشد

انجام امور پلمب دفاتر پس از ثبت درخواست الکترونیکی در سامانه جامع ثبت شرکتها به ادرس http://irsherkat.ssaa.irصرفا از طریق مرکز استان واحد ثبتی شخصیت حقوقی یا حقیقی مربوطه با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ان استان صورت میگیرد

با توجه به اینکه پس از پایان عملیات پلمب دفاتر مذکور از طریق شرکت پست به اخرین ادرس اقامتگاه قانونی شخصیت حقوقی ارسال میگردد لذا مقتضی است که نسبت به بروز رسانی ادرس مذکور از طریق ارائه صورتجلسه متناسب اقدام گردد بدیهی است فراخوانی ادرس ثبت شده از سامانه جامع ثبت شرکت ها مبنای ادرس ارسالی دفاتر پلمب شده خواهد بود

با توجه به تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیات های مستقیم اطلاعات پلمب دفاتر کلیه اشخاص (حقیقی و حقوقی )از طریق ارتباط الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارسال میگردد

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع