⭕️ آیا از نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مالیاتی اطلاعاتی دارید

استقلال و پرسپولیس و جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا منتفع می شوند
۱۸ تیر ۱۳۹۹
به فعالان موسیقی مشاوره مالیاتی داده می‌شود
۱۹ تیر ۱۳۹۹

آیا از نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مالیاتی اطلاعاتی دارید

🔘 ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م می گوید:

🔺 دفاتر ، صورت درآمد و هزینه ماهانه ، خلاصه درامد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک

✔️ ( محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلاً به صورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی )

🔺 تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می گردد .

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین