ممیزان چه کسانی هستند؟ در آریا حساب آترینا
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
ممیزان و مودیان دولتی در اریا حساب اترینا
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
اختیارات ممیزان

وظایف و اختیارات ممیزان مالیات
اجرای قوانین مالیات های مستقیم از لحاظ رسیدگی و تشخیص درآمد و مالیات مؤدیان مربوطه (‌اعم ازاین که مؤدی موظف به تسلیم اظهارنامه ‌بوده یا نباشد) از وظایف ممیزان مالیات است.
کمک‌ممیزان مالیات و بر طبق تعلیمات آنها وظایف محوله را اجرا می کنند و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات‌ خود در حدود وظایف و ارجاعات محوله هستند و به هر حال مسئولیت کمک‌ممیزان رافع مسئولیت قانونی ممیزان مالیات نخواهد بود. ممیزان مالیات باید مندرجات اظهارنامه‌های تسلیمی مؤدیان را به دقت رسیدگی کرده و در صورتیکه ایرادی بر آن وارد نباشد قبولی خود ‌را در اظهارنامه مربوطه اعلام کنند.
تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدی در خارج از مواعد مقرر قانونی مانع رسیدگی اظهارنامه به وسیله ممیزان مالیات نیست اما جریمه مقرر‌قانونی بایستی از آن مؤدی وصول شود.
قبولی ممیزان مالیات در حدود فعالیت های مندرج در اظهارنامه مؤثر استبنا بر این در کلیه مواردی که یک یا تمام فعالیت مؤدی کتمان شده ‌باشد ممیزان مالیات موظف به تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق به آن خواهند بود و چنانچه ظرف مدت پنج سال از تاریخ سررسید مالیات هر‌سال متعلقه مطالبه نشود مالیات مزبور مشمول مرور زمان خواهد شد و دیگر قابل مطالبه نخواهد بود.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین