ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم چیست
ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم چیست | توافق یا عدم توافق با رئیس امور مالیاتی
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
فعالیتهای مشمول معافیت کشاورزی ماده ٨١ قانون مالیات های مستقیم | توضیحات جامع و کامل
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
ماده 88قانون مالیات های مستقیم

ماده 88قانون مالیات های مستقیم

ماده 88قانون مالیات های مستقیم
ماده ۸۸قانون مالیات های مستقیم

ماده ۸۸قانون مالیات های مستقیم


ماده ۸۸قانون مالیات های مستقیم : در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف اند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت کنند

و تا اخر تیرماه سال بعد اظهار نامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند

فلذا با توجه به ماده ۸۸ یاد شده دریافت کنندگان حقوق به شرح فوق مکلف اند

۱- مالیات متعلق را طبق مقررات فصل مالیات بر درامد حقوق تا پایان ماه بعد پرداخت نمایند

۲-این پرداخت به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود میباشد

۳-تا پایان تیر ماه سال بعد اظهار نامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود تسلیم نماید .

مشاوره مالیاتی رایگان در تهراننرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع