ارزش دفتری دارایی ها در حسابداری
۱ خرداد ۱۳۹۹
سود عملیاتی در حسابداری
۲ خرداد ۱۳۹۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
معافیت یعنی چه

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید. منظور از حقوق یا مبنای محاسبه حق سنوات، در کارگاه هائی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه (مزد مبنا) و در واحد هائی که فاقد طرح می باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) خواهد بود .(ماده ۳۲ قانون کار)
روش محاسبه حق سنوات پایان خدمت کارکنان :
مزایای پایان خدمت کارکنان=۳۰ ضرب در مزد پایه سال جاری (مزد مبنا گروه)
مزایای پایان خدمت کارکنان به عنوان یک حساب بدهی با ماهیت بستانکار در بدهی های غیرجاری ترازنامه نشان داده میشود . ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع