✔قابل توجه ماموران مالیاتی چگونه فاکتورهای صوری را می توان کشف کرد؟
۲۳ اسفند ۱۳۹۸
اطلاعات مالیاتی / منظور از ارزش افزوده چیست؟ در اریا حساب اترینا
۲۴ اسفند ۱۳۹۸
نحوه اطلاع رسانی محصولات معاف از مالیات برای شرکتهای دانش بنیان
نحوه اطلاع رسانی محصولات معاف از مالیات برای شرکتهای دانش بنیان

بخشنامه مالیاتی شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی

🔘 چگونگی بهره مندی از معافیت مالیاتی با توجه به دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/ ۴/ ۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۵۷ ، ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ ؛

🔸۱ . برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده ۵۷ قانون یاد شده نخواهد بود.

🔸۲ . در خـصـوص مـاده ۸۴ قـانـون مـالـیاتهـای مـستقـیم اصـلاحـی مـصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ ، بـا توجـه بـه صـراحـت مـاده قانونی، درآمد سالانه مشمول مــالیـات حـقـوق از یـک یا چـند مـنـبع، از یـک مـعافـیـت مـالیاتی بـرخوردار می باشد.

🔸۳ . صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۱ قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون موصوف استفاده نمایند.

🔸۴ . اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات

نرم افزار آنلاین