مسدود شدن حساب به خاطر ضمانت وام | شرایط انسداد حساب بانکی
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
قانون مالیاتهای مستقیم / مفاصاحساب مالیاتی | ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

مالیات های مستقیم

اصطلاحات مالیاتی | مالیات ابرازی | مالیات تشخیصی | مالیات قطعی
اصطلاحات مالیاتی | مالیات ابرازی | مالیات تشخیصی | مالیات قطعی

آموزش / اصطلاحات مالیاتی : مالیات ابرازی تشخیصی قطعی

🔸 مالیات ابرازی : مالیاتی که مودی مالیاتی با در اظهارنامه تسلیمی ابراز می نماید . این مالیات بایستی پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود و در غیر اینصورت قابل وصول از طریق اجرائیات خواهد بود .

🔸 مالیات تشخیصی : پس از ارسال اظهارنامه عملکرد و یت عدم تسلیم اظهارنامه و رسیدگی ماموران مالیاتی نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات با تعیین مالیات ( و یا معاف از پرداخت مالیات ) اقدام می گردد که به آن مالیات تشخیصی گفته میشود.

🔸 مالیات قطعی : اگر مودی مالیاتی به مالیات تشخیص خود اعتراضی نکند و یا اینکه با مسئول مربوطه توافق در تعیین درآمد و میزان مالیات نماید و یا سایر مراحل قانونی همچون مراجع حل اختلاف را سپری نماید ، مالیات تشخیصی به عنوان مالیات قطعی شناخته خواهد شد .

وکیل مالیاتی در تهران

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع